وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
تعرفه خدمات ثبت احوال مطابق قانون بودجه سال 1398
خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه رديف عنوان خدمت خدمت قيمت به ريال كدخدمت
1 ثبت ولادت وصدورشناسنامه اوليه (نوزاد ) درمهلت قانوني(15) روز وهمجنين مشمولين ماده 45 قانون ثبت احوال 150.000 121
2 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( تا3 ماه) به همراه صدورشناسنامه نوزاد ( از16 روزتا 3ماه) 300.000 122
3 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( از3ماه وبعدازآن) به همراه صدورشناسنامه نوزاد 500.000 123
4 تنظيم سند هويتي دراجراي احكام مراجع قضائي(ابطال وصدور،فرزندخواندگي) واجراي آراي كميسيون تشخيص سن درسندهويتي 2.000.000 124
5 تنظيم سند هويتي وصدورشناسنامه براي مشمولين بندهاي 4و5و6ماده 976و979ق م وهمچنين فرزندان ناشي ازازدواج زنان ايراني بامردان خارجي وبازگشت به تابعيت (تنظيم سند هويتي وصدورشناسنامه) 1.000.000 126،125و127
خدمات صدور شناسنامه مجدد 6 صدورشناسنامه مجدد  (اعم ازتبصره 1و2ماده 36قانون ثبت احوال) 300.000 131
7 صدورشناسنامه مجدد دراجراي مواد32و33 قانون ثبت احوال 1.000.000 132
8 صدورشناسنامه مجددناشي ازفقدان (نوبت اول) باستثناء مشمولين تبصره 2ماده 1قانون تخلفات جرايم ومجازت هاي مربوط به اسناد سجلي وشناسنامه مصوب 70/5/10  مجمع تشخيص مصلحت نظام 400.000 133
9 صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 700.000 134
10 صدور شناسنامه مجدد  ناشي از فقدان (نوبت سوم وبعدازآن) 2.000.000 135
خدمات نام ونام خانوادگي 11 تغيير نام باتجويز سازمان يامحاكم قضايي        (درزمان اجرامجوزدرسند،اخذشود) 2.500.000 141
12 تغيير نام خانوادگي (نوبت اول )                    (درزمان اجرامجوزدرسند،اخذشود) 1.000.000 142
13 تغيير نام ونام خانوادگي براي باردوم وبازگشت به نام ونام خانوادگي                   (درزمان اجرامجوزدرسند،اخذشود) 2.500.000 143و144
14 تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41 قانون ثبت احوال (فرزندان زير18 سال)  (علاوه برآن تعرفه صدروشناسنامه مطابق بند6 نيزاخذگردد) 150.000 145
15 تأييد اجازه نامه ازدارنده حق تقدم نام خانوادگي   (تكميل فرم اجازه نامه درادارات اجرايي ودرحضوررئيس اداره ثبت احوال) 200.000 146
خدمات استعلام ،صدور گواهي و تأييديه 16 صدورگواهي ازقبيل مشخصات،وفات،تأييدشماره ملي وهمچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي                                 وكميته امداد امام خميني            (به ازاء هردرخواست استعلام(يك نامه)ازمتقاضي ذينفع ياوكيل قانوني وي دريافت گردد)  100.000 151و152
17 تأييد گزارش مفقودي شناسنامه،كارت شناسايي ملي وكارت هوشمندملي  (درادارات اجرايي ودفاترپيشخوان دولت درحضورمديرفني) 100.000 153
18 استعلام دستي مبتني برفهرست ها وگزارش هاي خارج ازچهارچوب هاي تعريف شده به ازاي هر شخص  (به استثناء نيروي انتظامي ومراجع قضايي) 10.000 154
19 ا ستعلام الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي دستگاه هايي نظيرشركت ها،بانك ها، بيمه ها ، شهرداري هاودفاتراسناد رسمي  2.000 155
20 نمايش عكس اشخاص درسامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هرمورد براي دستگاه هايي نظير شركت ها ،بانك ها ، بيمه ها ، شهرداري ها ودفاتراسناد رسمي 8.000 156
21 تأييد عكس متقاضيان دردفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال 100.000 157
خدمات ازدواج وطلاق 22 صدورگواهي تجرد    500.000 161
23 صدورگواهي ازدواج وطلاق 500.000 162
24 ثبت اقرارنامه  زوجيت 300.000 163
25 انتقال واقعه ازدواج ازدفاتررسمي ازدواج دراسناد هويتي (الكترونيكي وغيرآن) 50.000 164
26 انتقال واقعه طلاق ازدفاتررسمي طلاق دراسناد هويتي (الكترونيكي وغيرآن) 200.000 165
27 صدوررونوشت ازدواج وطلاق اتباع ايراني خارج ازكشور  (توسط اداره كل امورهويتي ايرانيان خارج ازكشور صورت مي گيرد) 700.000 166و167
خدمات اتباع خارجي 28 ثبت ولادت وفوت اتباع خارجي 300.000 171
29 صدور گواهي ولادت وفوت ابتاع خارجي (تعويض وفقدان) 150.000 172و173
ساير خدمات هويتي 30 اجراي احكام مراجع قضايي دراسناد هويتي   (تغييرمندرجات واصلاح وتكميل مشخصات ماننداثبات نسب وسيادت ، تغييرجنسيت و...) 700.000 181
31 درخواست رسيدگي ازهيأت هاي حل اختلاف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مأمور                                                                                                            (تغييرنام ازطريق دستورالعمل 1/578سال1388 نيزمشمول اخذتعرفه خواهدبود) 300.000 182
32 درخواست اصلاح سن ازكميسيون تشخيص سن     (تعرفه صدورشناسنامه جداگانه مطابق بند6 دريافت گردد) 500.000 183
33 تنظيم وثبت اقرارنامه نسب درادارات ثبت احوال 300.000 184
خدمات دفاترپيشخوان 34 صدور وتمديد گواهينامه مدير فني دفاترپيشخوان وپست             (شامل تمديدساليانه نيزمي شود) 2.000.000 191
35 صدوروتمديدپروانه دفاترپيشخوان وپست                                       (شامل تمديدساليانه نيزمي شود) 3.000.000 192
36 فعال سازي توكن VPN دفاترپيشخوان وپست(اوليه ،تمديد،تغيير نام)                                        (( تهيه توكن به عهد دفترمي باشد)) 1.000.000 193
37 فعال سازي مجدد توكنVPN دفاترپيشخوان وپست                          ((درصورت مفقودشدن وراه اندازي مجددآن دريافت گردد)) 2.000.000 194
38 فعال سازي توكن مديرفني دفاترپيشخوان وپست (اوليه ،تمديد،تغييرنام)                                  (( تهيه توكن به عهد دفترمي باشد)) 1.000.000 195
39 فعال سازي مجدد توكن مديرفني دفاترپيشخوان  و پست                  ((درصورت مفقودشدن وراه اندازي مجددآن دريافت گردد)) 2.000.000 196
40 فعال سازي مجدد هرتوكن( vpn ،مديرفني) به دليل خرابي            ((درصورتي كه توكن به هردليلي ازلحاظ فيزيكي معيوب باشد)) 1.500.000 197و198
خدمات جديد 41 الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجه 300.000  
42 تشكيل پرونده اسنادراكدبراي ايرانيان خارج ازكشور 1.000.000  
43 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي درسند هويتي وشناسنامه مادرايراني 100.000  
44 تحويل مدارك مكشوفه 50.000  
45 تشكيل پرونده فاقدين ورقه (ماده 45قانون ثبت احوال) 1.000.000  
46 صدورگواهي يكبار خروج ازكشور 200.000  
47 ارائه اطلاعات آماري براي اشخاص حقيقي وحقوقي به ازاي هرركورد وپردازش 1.000  
خدمات كارت هوشمند ملي 1 ثبت نامه كارت هوشمند ملي (اولين بار) 250.000 111
2 صدوركارت هوشمند ملي مجدد ناشي ازفقدان (نوبت اول) 500.000 112
3 صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي ازفقدان (نويت دوم) 700.000 113
4 صدرو كارت هوشمند ملي مجدد ناشي ازفقدان (نوبت سوم وپس ازآن) 1.000.000 114
5 تعويض كارت هوشمند ملي (ناشي ازتغيير مشخصات سجلي يا خرابي و...)   باستثناء اشتباه مأمور 300.000 115
6 فعال سازي امضاء الكترونيك 200.000 116
7 مابه التفاوت   117