وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری حسينعلي دلشاد
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 20
تلفن :

چارت نموداری محمود برزگز
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت :
تلفن :

چارت نموداریبلاتصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری مهدي ايماني
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور سجلي ( امور عمومي )
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 8/8
تلفن :

چارت نموداریمهدي غفاري
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر و روستا
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :